ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ  Μὲ τὸν ἱστορικὸ συγγραφέα ἐρευνητὴ Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο 
 

Τὸ Ἵδρυμα Ἰωάννου Πασσᾶ προγραμματίζει τὴν πραγματοποίησι διώρων μαθημάτων Συντακτικοῦ καὶ Γραμματικῆς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, μὲ σκοπὸ τὴν γραμματικὴ καὶ νοηματικὴ προσέγγισι καὶ κατανόησι τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῶν ἔργων τῶν προγόνων μας στὰ ὁποῖα ἐμπεριέχονται οἱ ὕψιστες ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, οἱ κορυφαῖες ἀρχὲς τοῦ αἰωνίου καὶ ἀνυπερβλήτου ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχαία μυθολογία μας καὶ ἱστορία μας.

Ἡ παρακολούθησις κάθε διώρου μαθήματος θὰ στοιχίζῃ στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμία τὸ συμβολικὸ ποσὸν τῶν 10 εὐρώ, ἀλλὰ τὸ κέρδος θὰ εἶναι μεγάλο, ἐφ᾽ ὅσον θὰ ἔχετε ἀποκτήσει τὴν δυνατότητα τῆς προσεγγίσεως καὶ τῆς κατανοήσεως τῶν ἔργων τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Τὰ μαθήματα θὰ γίνωνται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ συνήθως ἀπογευματινὲς ἢ βραδυνὲς ὧρες -στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 6- 8 ἢ 7-9 μ.μ. – καὶ θὰ εἶναι δίωρα καὶ φυσικὰ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο. Τὰ μαθήματα θ᾽ ἀρχίσουν ἀφοῦ συμπληρωθῇ ὁ ἀπαιτούμενος ἐλάχιστος ἀριθμὸς τῶν πέντε ἀτόμων

γιὰ τὴν συγκρότησι τοῦ τμήματος μὲ τὸν ὅρο τῆς τακτικῆς παρακολουθήσεως τῶν μαθημάτων ἀπ᾽ αὐτά.

Ὅσοι καὶ ὅσες ἐνδιαφέρονται νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματα αὐτὰ δύνανται ν᾽ ἀπευθύνωνται στὸ τηλέφωνο 6985784248 γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἢ ν᾽ ἀποστέλλουν μηνύματα στὴν σελίδα τοῦ Κ. Ποταμιάνου στὸ facebook –στὸ ὄνομα Κωνσταντίνος Ποταμιάνος- ἢ μήνυμα στὸ ἰμέιλ-ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο- potamianosk@gmail.com

Ὑπενθυμίζομε ὅτι τὰ μαθήματα θ᾽ ἀρχίσουν ἀφοῦ συγκροτηθῇ τὸ τμῆμα καὶ ἐπισημαίνομε, ἀναλόγως τοῦ γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος ποὺ θὰ ὑπάρξῃ, ὅτι ἔχομε στὰ ἀπώτερα σχέδιά μας καὶ τὴν ὀργάνωσι τμημάτων γιὰ ἄλλα μαθήματα καὶ ὄχι μόνον.. Ἀναμένομε τὸ ἐνδιαφέρον σας καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀνταπόκρισί σας. 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΣΑ (ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 1) 

 Κωνσταντῖνος Ποταμιᾶνος